OrganiserenHeader

Compensatieregeling transitievergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt, is hij verplicht een transitievergoeding te betalen. Dit geldt ook voor een langdurig zieke werknemer. Werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig. Zij hebben dan al ten minste twee jaar het loon doorbetaald en kosten gemaakt voor de re-integratie en begeleiding.
Er zijn werkgevers die om deze reden een werknemer in dienst hebben gehouden met een zogenaamd slapend dienstverband, in afwachting van de compensatieregeling die was aangekondigd. De werknemer blijft in dienst, maar heeft geen recht meer op loon. Omdat het dienstverband niet eindigt, ontstaat er ook geen recht op de transitievergoeding.

Linda Versluis juridisch adviseur Leeuwendaal
Linda Versluis

In de zomer van dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met de compensatieregeling die op 1 april 2020 in gaat. Deze compensatieregeling geldt niet alleen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte. Ook als de arbeidsovereenkomst eerder eindigt en de werknemer ziek uit dienst gaat, komt de werkgever voor deze compensatie in aanmerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als een tijdelijk contract afloopt terwijl de werknemer nog ziek is.

Waarom nu al belangrijk?

2020 klinkt ver weg, maar het is voor werkgevers nu al interessant om hierbij stil te staan. Het wetsvoorstel heeft namelijk terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, het moment dat de transitievergoeding is ingevoerd. Als de werkgever na deze datum een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die ziek uit dienst is gegaan, kan hij vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen voor compensatie. Een aanvraag moet altijd binnen 6 maanden na het verstrekken van de transitievergoeding worden ingediend. Een werkgever kan aanvragen die betrekking hebben op de periode vóór 1 april 2020 uiterlijk tot 1 oktober 2020 indienen.
Om gebruik te maken van de compensatieregeling maakt het niet uit of de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd met toestemming van het UWV, via de kantonrechter of beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst moet dan wel een afspraak staan over de hoogte van de transitievergoeding.

Welke gegevens nodig voor een aanvraag?

Wij adviseren werkgevers daarom om ten minste de volgende gegevens te bewaren:

 • De arbeidsovereenkomst
 • Loonstroken
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding
 • Als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
  • De beschikking van het UWV met de toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen,
  • De beschikking van de kantonrechter, of
  • De vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst.
 • Als de werknemer eerder ziek uit dienst is gegaan: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode dat de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

Beperkingen hoogte compensatie

De vergoedingsregeling bevat een aantal beperkingen voor de hoogte van de compensatie die de werkgever krijgt. Ten eerste wordt niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de periode van verplichte loondoorbetaling eindigt. Werkgevers die hebben gekozen voor een slapend dienstverband komen met deze regel bedrogen uit. De transitievergoeding over de periode vanaf de beëindiging van de loondoorbetalingsverplichting tot het einde van het dienstverband van de werknemer komt voor rekening van werkgever.

De tweede beperking houdt in dat de compensatie niet meer bedraagt dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten). Tot slot wordt een eventuele periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht vanwege een opgelegde loonsanctie niet meegenomen bij de berekening van de compensatiehoogte.

Wet arbeidsmarkt in balans

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel ontstaat recht op transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Volgens de compensatieregeling heeft de werkgever ook recht op compensatie van de transitievergoeding in situaties waarin een tijdelijk contract van rechtswege eindigt en de werknemer vlak daarvoor ziek is geworden.
Dit kan betekenen dat in een groot aantal gevallen recht ontstaat op compensatie van kleine bedragen. Het gaat immers maar om een korte loondoorbetalingsverplichting en een kleine transitievergoeding. Compensatie hiervan strookt niet met het doel van deze wet, die ziet op compensatie van kosten bij langdurige ziekte van de werknemer. De regering stelt daarom voor om te regelen dat compensatie van de transitievergoeding in alle gevallen alleen plaats kan vinden als sprake is van twee jaar ziekte van de werknemer.

mr. Linda Versluis

Juridisch adviseur

Linda is sinds 2015 werkzaam bij Leeuwendaal. Zij heeft veel kennis op het gebied van ambtenaren- en arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich specifiek op het onderwijs en de profitsector. Verder heeft Linda specialistische kennis van het medezeggenschapsrecht. Als juridisch adviseur bekijkt zij vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt zij naar de vraag achter de vraag.…

Mobiel: 06 2900 4724

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Close Menu