Privacy statement Higher inzake Q12


Wie zijn wij?

Higher is een integraal HR-adviesbureau voor de private sector. We bieden o.a. dienstverlening op het gebied van assessments, talent- en teamontwikkeling, coaching en training. Higher is gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 27001.

Higher en Gallup (een internationaal research- en consultancybedrijf, gevestigd in de USA) hebben een partnership gesloten voor de toepassing van de Q12. Dit is een instrument dat engagement (bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers) in kaart brengt en waarvan de uitkomsten worden ingezet voor teamontwikkeling.

Persoonsgegevens

Bij het maken van de Q12 leggen we de volgende persoonsgegevens van je vast:

Persoonsgegeven Doel Grondslag gegevensverwerking*
Naam en e-mailadres,uniek ID Contact leggen en aanmaken en beheer account Gerechtvaardigd belang
Ingevulde vragenlijst T.b.v. genereren Q12 rapportages Gerechtvaardigd belang

 

*Met gerechtvaardigd belang wordt bedoeld dat deze persoonsgegevens benodigd zijn om de Q12 vragenlijst te verwerken en rapportages te genereren.

Daarnaast kunnen we op verzoek van de opdrachtgever enkele andere gegevens vragen, die we meenemen in de analyse (bijvoorbeeld afdeling, locatie, type en lengte dienstverband).

Wie kan er bij jouw gegevens?

Higher: jouw gegevens zijn slechts toegankelijk voor de adviseurs en ondersteunend medewerkers van Higher die rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De ingevulde vragenlijst is voor ons niet op persoonsniveau te raadplegen, slechts op team- en organisatieniveau.

Gallup: als leverancier van de vragenlijst en verwerker van de data kan Gallup bij al jouw gegevens. Met Gallup hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, met daarin o.a. afspraken over beveiliging en bewaarbeleid. Higher blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens in Q12.

Opdrachtgever: de resultaten worden volledig geanonimiseerd verwerkt in de rapportage voor de opdrachtgever. De resultaten zijn nooit tot personen te herleiden.

Beveiliging

Beveiliging kent voor ons twee aspecten: techniek en gedrag.

Techniek: de Q12 vragenlijst wordt ingevuld in de portal van Gallup. De toegang hiertoe wordt
strikt beveiligd volgens de laatste technische standaarden en volgens de principes van ‘privacy by design’. Gallup is gecertificeerd conform ISO 27001. Uiteraard heeft Higher een verwerkersovereenkomst afgesloten met Gallup.

Gedrag: Higher en Gallup besteden veel aandacht aan het bewust maken van medewerkers waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. Alle medewerkers worden jaarlijks getraind in de do’s en don’ts rondom dit onderwerp.

Bewaartermijn

De Q12 is een onderzoeksinstrument om engagement te meten op team- en organisatieniveau. De resultaten worden in een bredere context geplaatst om te onderzoeken in hoeverre de uitkomsten vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld andere functiegroepen, soortgelijke organisaties, sectoren, landen etc. Om een effectieve vergelijking te kunnen maken, is het noodzakelijk onderzoeksdata te bewaren. Gedurende een termijn van zeven jaar worden de data gepseudonimiseerd bewaard. Analyses zijn nooit herleidbaar op persoonsniveau.

Bewaarlocatie

Jouw gegevens worden bewaard op de servers van Gallup in de USA. Gallup heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield. Dit Privacy Shield is erkend door de EU en biedt hetzelfde beschermingsniveau als de AVG.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Als deelnemer heb je te allen tijde regie over je eigen gegevens. Dit betekent dat je Higher op ieder moment kunt vragen jouw persoonsgegevens in te zien of ze helemaal te verwijderen. Ook kun je ons vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren. Higher zal Gallup dan opdracht geven jouw verzoek te verwerken.

Vrijwillige deelname

In dit document hebben wij je uitgelegd hoe Higher omgaat met jouw persoonsgegevens bij deelname aan de Q12. Wij willen benadrukken dat je geheel vrij bent om wel of niet aan de Q12 deel te nemen.

Vragen?

Mocht je vragen of twijfels hebben, neem dan contact op met de projectcoördinatie Gallup bij Higher via 088 00 868 90 of via gallupinfo@higher.nl. Wij verwachten dat zij de meeste vragen direct kunnen beantwoorden. Als zij jouw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen ze je doorverwijzen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming, mr. Mark Thorborg. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088 00 868 90 of via privacy@higher.nl. Overigens heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.